Autorkini stavovi po ovim pitanjima dolaze do izražaja obratimo li pažnju na zastupljenost muških i ženskih, negativnih i pozitivnih likova, koji jednako učestvuju u različitim formama nikadištanskog društvenog života, ili na suptilne komentare koji se odnose na rodne stereotipe – primer za to je scena u kojoj Morigan i njen drug odmah odustaju od igre u kojoj se žene svode na ulogu domaćice, opisujući je kao zastarelu.

Šta su čitale naučnice kada još nisu znale da će biti naučnice? Uz koje su književne junakinje odrastale? Koji su to knjige uz koje su najslađe otkrivale nove svetove, osvajale neke sasvim nove vrhove i istraživale sve(t) oko sebe? I šta bi to mogle da preporuče svoji budućim koleginicama i njihovim roditeljima? Mini Bookvica je pronašla neke od njih i postavila im nekoliko pitanja. Evo šta ove velike radoznalke mogu da preporuče…

Način tumačenja lektire može uticati na normalizovanje neravnopravnih društvenih odnosa. Npr. postojeći program (kako su pokazala rodna istraživanja) doprinosi održavanju i reprodukovanju patrijarhalnih rodnih modela, a korišćenje feminističke književne kritike omogućilo bi dekonstrukciju tih modela i kod učenika/ca razvilo kritički odnos prema rodnim stereotipa i rodnoj neravnopravnosti. U nastavi se, inače, veoma retko koriste poststrukturalistički pristupi koji omogućavaju otvaranje novih horizonata. Takođe, veoma je važno pomoći učenicima/ama da uoče ideološke aspekte teksta, da razumeju šta nam određeni tekst „radi”. Mislim da se takav pristup uglavnom izbegava